За Инвеститори

Акции

Капиталът на Булгартабак-холдинг АД е 7 367 222 лева. Капиталът на дружеството е разпределен в 7 367 222 поименни безналични акции, с номинална стойност по 1 лев всяка една.