Акции

Обща информация

Акциите на дружеството са поименни безналични и свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Акциите на дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. Дружеството не може да издава привилигировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.