Акции

Търговия

Акциите на дружеството са регистрирани за търговия на Българска фондова борса-София АД на Основен пазар BSE , Сегмент акции ,,Standart".

Акциите на Булгартабак-холдинг АД са свободно прехвърляеми ценни книжа, които се предлагат публично. Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва по предвидения в действащата нормативна уредба ред.

Книгата на акционерите се води от ,,Централен депозитар"АД. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.