РОСА 2019

РОСА 15.07.2019 г.

Годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 15.07.2019 год.

Покана до акционерите на „ШУМЕН - ТАБАК” АД - Актуализирана на основание чл.115, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 223а от Търговския закон (2,6 MB)

Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно общо събрание на дружеството (989,7 KB)

Образец на пълномощно за представляване на акционер в ОСА - Актуализиран на основание чл.115, ал.7 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от Търговския закон (191,0 KB)

Правила за гласуване чрез пълномощник, условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства (259,1 KB)

Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. (1,3 MB)

Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. (396,8 KB)

Отчет за дейността на Одитния комитет на дружеството през 2018 г. (108,6 KB)

Заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. (2,6 MB)

Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г. (856,0 KB)