Годишни отчети

2010

Годишен финансов отчет на Булгартабак Холдинг АД за 2010

Заверен от регистриран одитор финансов отчет (654,8 KB)

Оповестяване към финансовия отчет (893,8 KB)

Одиторски доклад (476,2 KB)

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение № 10 от наредба № 2 (7,3 MB)

Програма за добро корпоративно управление (207,0 KB)

Форми на финансови отчети на КФН (550,5 KB)

Декларации (838,5 KB)

Консолидиран годишен отчет за 2010 г.

Доклад за дейността на група Булгартабак за 2010 г. (1,3 MB)

Декларации (52,7 KB)

Заверен от регистриран одитор финансов отчет (1,5 MB)

Одиторски доклад (1,2 MB)

Оповестявания към финансовия отчет (1,4 MB)

Форми на КФН (3,8 MB)