Годишни отчети

2011

Годишен финансов отчет на Булгартабак Холдинг АД за 2011

Заверен от регистриран одитор финансов отчет (249,3 KB)

Оповестяване към финансовия отчет (4,8 MB)

Одиторски доклад (168,8 KB)

Годишен доклад за дейността съгласно Приложение № 10 от наредба № 2 (4,9 MB)

Форми на финансови отчети на КФН (2,3 MB)

Декларации (77,0 KB)

Консолидиран годишен финансов отчет за 2011

Доклад за дейността (1,1 MB)

Финансов отчет (1,5 MB)

Одиторски доклад (1,2 MB)

Форми КФН (3,8 MB)

Форми КФН 2 (260,1 KB)

Оповестявания към финансовия отчет (1,3 MB)

Декларации (475,5 KB)