Годишни отчети

2014

Годишен финансов отчет на „Булгартабак-холдинг“АД за 2014 г.

Годишен доклад за дейността (1,8 MB)

Одиторски доклад (87,6 KB)

Заверен от регистриран одитор финансов отчет (237,1 KB)

Оповестяване към финансовия отчет (3,2 MB)

Форми КФН I част (3,0 MB)

Форми КФН II част (2,6 MB)

Форми КФН xls (1,4 MB)

Декларации (54,9 KB)

 

Годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г.

Заверен от регистриран одитор финансов отчет (264,5 KB)

Оповестяване към финансовия отчет (3,8 MB)

Одиторски доклад (87,8 KB)

Годишен доклад за дейността (1,4 MB)

Форми КФН (738,3 KB)

Форми КФН xls (121,5 KB)

Декларации (56,1 KB)