За Инвеститори

Корпоративно управление

УПРАВЛЕНИЕ

Булгартабак-холдинг АД има едностепенна система на управление – Съвет на Директорите

Съвет на Директорите
Светлана Райкова Мартева Председател
Радослав Василев Рахнев Заместник председател
Владимир Гечев Жеков Член на Съвета
Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор Владимир Гечев Жеков