Междинни отчети

2011

4-то тримесечие - консолидиран отчет

Отчет по МСС (1,3 MB)

Пояснителни бележки (776,9 KB)

Междинен доклад (722,0 KB)

Форми на КФН (4,0 MB)

Декларации (343,7 KB)

4-то тримесечие – отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС и оповестяване (2,4 MB)

Междинен доклад (3,6 MB)

Вътрешна информация (1,8 MB)

Форми на КФН (1,0 MB)

Допълнителна информация (1,3 MB)

Декларации (386,6 KB)

3-то тримесечие – консолидиран отчет

Отчет по МСС (1,3 MB)

Пояснителни бележки (1004,0 KB)

Междинен доклад (2,1 MB)

Форми на КФН (3,9 MB)

Декларации (77,1 KB)

3-то тримесечие – отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС и оповестяване (1,8 MB)

Междинен доклад (1,4 MB)

Вътрешна информация (211,2 KB)

Форми на КФН (1,7 MB)

Допълнителна информация (136,1 KB)

Декларации (38,7 KB)

2-ро тримесечие - консолидиран отчет

Отчет по МСС (1,2 MB)

Пояснителни бележки (854,4 KB)

Междинен доклад (1,8 MB)

Форми на КФН (3,8 MB)

Декларации (629,1 KB)

2-ро тримесечие – отчет на БТХ

Финансов отчет (697,5 KB)

Оповестяване (4,7 MB)

Форми на КФН (5,1 MB)

Междинен доклад (3,6 MB)

Допълнителна информация (1,7 MB)

Вътрешна информация (3,3 MB)

Декларации (860,7 KB)

1-во тримесечие - консолидиран отчет

Отчет по МСС (1,2 MB)

Пояснителни бележки (645,9 KB)

Междинен доклад (3,2 MB)

Форми на КФН (3,8 MB)

Декларации (853,7 KB)

1-во тримесечие - отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС и оповестяване (321,7 KB)

Оповестяване (1,4 MB)

Форми на КФН (1,2 MB)

Междинен доклад (1,3 MB)

Допълнителна информация (121,4 KB)

Вътрешна информация (198,7 KB)

Декларации (40,3 KB)