За Инвеститори

Общо събрание

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.
Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.
Общото събрание се провежда по седалището на дружеството.


Компетентност на Общото събрание:

 • Изменя и допълва Устава на дружеството;
 • Увеличава и намалява капитала;
 • Преобразува и прекратява дружеството;
 • Избира и освобождава членовете на Надзорния съвет;
 • Определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
 • Назначава и освобождава регистриран одитор;
 • Одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор;
 • Решава издаването на облигации;
 • Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 • Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
 • Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
 • Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава.